سرور مجازی ایران

سرور مجازی 1

Cpu 1 Core
Ram 2 GB
Storage 20 GB SSD
Ip Address 1
Port 1 Gbps
Bandwidth Unlimited
Location Iran

سرور مجازی 2

Cpu 2 Core
Ram 4 GB
Storage 40 GB SSD
Ip Address 1
Port 1 Gbps
Bandwidth Unlimited
Location Iran

سرور مجازی 3

Cpu 2 Core
Ram 8 GB
Storage 80 GB SSD
Ip Address 1
Port 1 Gbps
Bandwidth Unlimited
Location Iran

سرور مجازی 4

Cpu 3 Core
Ram 12 GB
Storage 120 GB SSD
Ip Address 1
Port 1 Gbps
Bandwidth Unlimited
Location Iran

سرور مجازی 5

Cpu 4 Core
Ram 16 GB
Storage 160 GB SSD
Ip Address 1
Port 1 Gbps
Bandwidth Unlimited
Location Iran

سرور مجازی 6

Cpu 8 Core
Ram 32 GB
Storage 240 GB SSD
Ip Address 1
Port 1 Gbps
Bandwidth Unlimited
Location Iran